Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

1. Tất cả các chương trình khuyến mãi chỉ có hiệu lực trên Cửa hàng trực tuyến chính thức của myFirst, trừ khi có quy định khác.
2. Các sản phẩm được mua trong chiến dịch khuyến mãi sẽ chỉ được bảo hành BA MƯƠI (30) NGÀY.
3. Tuyệt đối KHÔNG TRẢ/HOÀN TIỀN đối với các sản phẩm đã mua trong thời gian khuyến mãi.
4. Mỗi sản phẩm được hưởng MỘT (1) hình thức khuyến mãi/giảm giá trong một lần mua hàng.
5. Giao hàng miễn phí chỉ áp dụng cho một số quốc gia/khu vực được chọn.
6. Sản phẩm mua trong thời gian khuyến mãi không được hưởng hoa hồng giới thiệu.
7. myFirst có quyền sửa đổi Điều khoản & Điều kiện của chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.